Sous-district Be'er Sheva

israel

Le sous-district Be'er Sheva posséde 214 villes.

Villes de Be'er Sheva

A

 • Absalom
 • Abu Abdun
 • Abu Ammar
 • Abu Amra
 • Abu Juwei'id
 • Abu Korinat
 • Abu Krinat
 • Abu Rubiiah
 • Abu Ruqayq
 • Abu Sarihan
 • Afenish
 • Al A'sam
 • Al'Atrash
 • Al Sayed
 • Alumim
 • Ami'oz
 • Amor
 • Ar'arat an-Naqab
 • Arad
 • Arava terminal
 • Asad
 • Ashalim
 • Asim Negev
 • Atawne
 • Ayets Islands Israel Ltd

B

 • Be'er Milka
 • Be'er Ora
 • Be'er Sheva
 • Be'eri
 • Beit HaGadi
 • Beit Kama
 • Beit Kama junction
 • Bir Hadaj
 • Bitha
 • Brin Institute
 • Brosh

D

 • Dekel
 • Drijat
 • Dvir

E

 • Ein Yahav - Mas'ada
 • Elifaz
 • Eshbol
 • Eshel Hanasi
 • Ezuz

G

 • Gilat
 • Giv'ot Bar
 • Givolim
 • Grofit
 • Gvulot

H

 • Habal Ma'on
 • Hanion Yotvata
 • Har Amasha
 • Havat Habsor
 • Hawashila
 • Holit
 • Hura
 • Huzayil Abu Wadi

I

 • Idan
 • Ir Ovot

J

 • Janabib

K

 • Kabu'a
 • Kahalah
 • Karni terminal
 • Kawa'in
 • Kemehin
 • Kerem Shalom
 • Ketura
 • Kfar El Aobarh
 • Kfar Maimon
 • Kissufim
 • Klahim
 • Kodiirat aTzana
 • Kramim
 • Kseifa

L

 • Lahav
 • Lakiya
 • Lehavim
 • Lotan

M

 • M.A Bnei Shimon
 • M.A Eshkolot
 • M.A Iotbth
 • M.A Marhabim
 • M.A Ramat Negev
 • M.A Tamar
 • Ma'agalim
 • Ma'i Abu Hamed
 • Mabu'im
 • Magen
 • Mahane Adi
 • Mahane Tali
 • Mahane Yafa
 • Mahane Yatir
 • Mahane Yocheved
 • Makhul
 • Mas'udein Al-Azazme
 • Masada
 • Mash'abei Sadeh
 • Maski Habal Asa
 • Maslul
 • Massada youth hostel
 • Meitar
 • Melilot
 • Merhav Am
 • Midreshet Ben Gurion
 • Mifal Agreksko
 • Mifal Haifa Cimiklim
 • Mifal Solo
 • Mifali Arava
 • Mifali Misor Rotem
 • Mishmar HaNegev
 • Mitzpe Ramon
 • Mivtahim
 • Moledah

N

 • Nabataeans
 • Neot HaKikar
 • Neot Smadar
 • Netivot
 • Nir Itshak
 • Nir Moshe
 • Nir Oz
 • Nirim
 • Nitsana terminal
 • Nitzanei Sinai
 • Nizzana (Qehilat Hinuh)

O

 • Ofakim
 • Ohad
 • Omer
 • Otkbi

P

 • Pa'ame Tashaz
 • Pama
 • Paran
 • Patish
 • Peduim
 • Peri Gan
 • Priklas

Q

 • Qasr al-Sir

R

 • Rahat
 • Ramat Hovav
 • Rannen
 • Re'im
 • Retamim
 • Revivim

S

 • Sa'ad
 • Samar
 • Sansana
 • Sapphire
 • Sayed
 • Sde Avraham
 • Sde Boker
 • Sde - Habsor
 • Sde - Hatzeva
 • Sde - Ma'aleh
 • Sde Nitzan
 • Sde Tzvi
 • Shaharut
 • Shaqib al-Salam
 • Sharsheret
 • Shibolim
 • Shimshit
 • Shittim
 • Shivta
 • Shomeria
 • Shoqeda
 • Shoval
 • Shuva
 • Sodom
 • Sufa

T

 • Ta'ashur
 • Tallim
 • Talmei Bilu
 • Talmei Eliyahu
 • Talmei Yosef
 • Tarabin al-Sani (city)
 • Tarabin al-Sani (tribe)
 • Tel as-Sabi
 • Tidhar
 • Tifrah
 • Timena
 • Tkuma
 • Toshih
 • Tze'elim
 • Tzukim

U

 • Umm Batin
 • Urim

Y

 • Yahel
 • Yated
 • Yeruham
 • Yesha
 • Yevul
 • Yevulh
 • Yizream
 • Yoshivia
 • Yotvata

Z

 • Zabarigha
 • Zimrat
 • Zofar
 • Zohar
 • Zru'a

Sous-district Be'er Sheva

israel

Le sous-district Be'er Sheva posséde 214 villes.

Villes de Be'er Sheva

A

 • Absalom
 • Abu Abdun
 • Abu Ammar
 • Abu Amra
 • Abu Juwei'id
 • Abu Korinat
 • Abu Krinat
 • Abu Rubiiah
 • Abu Ruqayq
 • Abu Sarihan
 • Afenish
 • Al A'sam
 • Al'Atrash
 • Al Sayed
 • Alumim
 • Ami'oz
 • Amor
 • Ar'arat an-Naqab
 • Arad
 • Arava terminal
 • Asad
 • Ashalim
 • Asim Negev
 • Atawne
 • Ayets Islands Israel Ltd

B

 • Be'er Milka
 • Be'er Ora
 • Be'er Sheva
 • Be'eri
 • Beit HaGadi
 • Beit Kama
 • Beit Kama junction
 • Bir Hadaj
 • Bitha
 • Brin Institute
 • Brosh

D

 • Dekel
 • Drijat
 • Dvir

E

 • Ein Yahav - Mas'ada
 • Elifaz
 • Eshbol
 • Eshel Hanasi
 • Ezuz

G

 • Gilat
 • Giv'ot Bar
 • Givolim
 • Grofit
 • Gvulot

H

 • Habal Ma'on
 • Hanion Yotvata
 • Har Amasha
 • Havat Habsor
 • Hawashila
 • Holit
 • Hura
 • Huzayil Abu Wadi

I

 • Idan
 • Ir Ovot

J

 • Janabib

K

 • Kabu'a
 • Kahalah
 • Karni terminal
 • Kawa'in
 • Kemehin
 • Kerem Shalom
 • Ketura
 • Kfar El Aobarh
 • Kfar Maimon
 • Kissufim
 • Klahim
 • Kodiirat aTzana
 • Kramim
 • Kseifa

L

 • Lahav
 • Lakiya
 • Lehavim
 • Lotan

M

 • M.A Bnei Shimon
 • M.A Eshkolot
 • M.A Iotbth
 • M.A Marhabim
 • M.A Ramat Negev
 • M.A Tamar
 • Ma'agalim
 • Ma'i Abu Hamed
 • Mabu'im
 • Magen
 • Mahane Adi
 • Mahane Tali
 • Mahane Yafa
 • Mahane Yatir
 • Mahane Yocheved
 • Makhul
 • Mas'udein Al-Azazme
 • Masada
 • Mash'abei Sadeh
 • Maski Habal Asa
 • Maslul
 • Massada youth hostel
 • Meitar
 • Melilot
 • Merhav Am
 • Midreshet Ben Gurion
 • Mifal Agreksko
 • Mifal Haifa Cimiklim
 • Mifal Solo
 • Mifali Arava
 • Mifali Misor Rotem
 • Mishmar HaNegev
 • Mitzpe Ramon
 • Mivtahim
 • Moledah

N

 • Nabataeans
 • Neot HaKikar
 • Neot Smadar
 • Netivot
 • Nir Itshak
 • Nir Moshe
 • Nir Oz
 • Nirim
 • Nitsana terminal
 • Nitzanei Sinai
 • Nizzana (Qehilat Hinuh)

O

 • Ofakim
 • Ohad
 • Omer
 • Otkbi

P

 • Pa'ame Tashaz
 • Pama
 • Paran
 • Patish
 • Peduim
 • Peri Gan
 • Priklas

Q

 • Qasr al-Sir

R

 • Rahat
 • Ramat Hovav
 • Rannen
 • Re'im
 • Retamim
 • Revivim

S

 • Sa'ad
 • Samar
 • Sansana
 • Sapphire
 • Sayed
 • Sde Avraham
 • Sde Boker
 • Sde - Habsor
 • Sde - Hatzeva
 • Sde - Ma'aleh
 • Sde Nitzan
 • Sde Tzvi
 • Shaharut
 • Shaqib al-Salam
 • Sharsheret
 • Shibolim
 • Shimshit
 • Shittim
 • Shivta
 • Shomeria
 • Shoqeda
 • Shoval
 • Shuva
 • Sodom
 • Sufa

T

 • Ta'ashur
 • Tallim
 • Talmei Bilu
 • Talmei Eliyahu
 • Talmei Yosef
 • Tarabin al-Sani (city)
 • Tarabin al-Sani (tribe)
 • Tel as-Sabi
 • Tidhar
 • Tifrah
 • Timena
 • Tkuma
 • Toshih
 • Tze'elim
 • Tzukim

U

 • Umm Batin
 • Urim

Y

 • Yahel
 • Yated
 • Yeruham
 • Yesha
 • Yevul
 • Yevulh
 • Yizream
 • Yoshivia
 • Yotvata

Z

 • Zabarigha
 • Zimrat
 • Zofar
 • Zohar
 • Zru'a